Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych jest:

Pani mgr Teresa Kuśmierzak

===============================================================

Wicedyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych jest:

Pani mgr Anna Zaborowska