środa, 27 01 2021

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Rekrutacja

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020

Terminy naboru

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.06.2020 08:00 10.07.2020 15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
26.06.2020 10.07.2020 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
31.07.2020 04.08.2020 15:00 Zmiana wyboru preferencji
12.08.2020 12.08.2020 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów:
Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Świdnika, Włodawskiego i Zamojskiego;

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 15 czerwca br. do 10 lipca br.

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia co do ilości oddziałów w tych szkołach!!! Im więcej oddziałów w nich wybierzecie, tym większą szansę będziecie mieli na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z nich.
Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.

Podręcznik elektronicznej rekrutacji >>>>>tutaj

Strona elektronicznej rekrutacji >>>>>tutaj

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej: Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy elektronicznej rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników (kl. VIII i kl. 3 gimnazjum), ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas. Z szczegółami elektronicznej rekrutacji uczniowie zostaną zapoznani w szkole.

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

08.04.2019 08:00

15.05.2019 14:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.06.2019

17.06.2019

Zmiana wyboru preferencji

21.06.2019

25.06.2019 14:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

04.07.2019 10:00

04.07.2019 10:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

04.07.2019 10:00

08.07.2019 14:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

12.07.2019 12:00

12.07.2019 12:00

Publikacja list przyjętych

Link do strony elektronicznej rekrutacji >>>>>tutaj

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego: ”RODO*, niniejszym informuje się, iż:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki, dalej, jako: Szkoła Podstawowa im. S. Batorego/Przedszkole Samorządowe.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Ewy Kowalskiej, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dziecka do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego . Przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją przez Administratora danych obowiązków nałożonych przepisami prawa, a więc w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 9 ust. 2 lit. c, g, f RODO. Aktem prawnym mającym
w przedmiotowym postępowaniu kluczowe zastosowanie jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ) Prawo oświatowe.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych przetwarzanych w celu rekrutacji dziecka obejmuje treść powyższego formularza wniosku.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w szczególności zaś dane o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą być wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru ) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji
i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ
w ramach prowadzonego przez siebie postępowania ( np. policja, prokuratura, sąd ).

Oprócz wskazanego powyżej przypadku dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Zgodnie z treścią art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatoweSzkoła Podstawowa im. S. Batorego/Przedszkole Samorządowe , publikuje listę osób przyjętych.

Lista będzie wywieszona do chwili upłynięcia terminów wskazanych w art. 158 ust. 6-8 Prawa oświatowego.

 1. Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej, niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły ( zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa oświatowego ). W przypadku nieprzyjęcia dziecka, Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), czy żądania ich sprostowania i uzupełnienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO. W związku z prowadzoną rekrutacją dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w związku z czym prawo do wniesienia sprzeciwu w trybie art. 21 RODO nie przysługuje. Analogicznie nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy dojdą Państwo do wniosku, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem rangi ustawowej. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego, a w konsekwencji – nieprzyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. S. Batorego/Przedszkola Samorządowego

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one podlegać profilowaniu.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

Oświadczenie >>>>>tutaj

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach informuje, że

zapisy odnośnie kontynuacji uczęszczania dzieci do przedszkola

od 01 lutego 2019

do 08 lutego 2019

dla dzieci ubiegających się o przyjecie do przedszkola, termin składania kart

od 11 lutego 2019 roku

 do 28  lutego 2019 roku

na rok szkolny 2019/2020

(karty zgłoszenia u pani intendent - Ewa Rzepczyńska).

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach >>>>>tutaj

 

Zapisy do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach informuje, że

od 01 kwietnia 2019 roku

do 12 kwietnia 2019 roku

przyjmowane są zapisy uczniów do klasy I

na rok szkolny 2019/2020

(karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły).

Rekrutacja uzupełniająca

od 09 maja 2019 roku

do 13 maja 2019 roku

Potrzebne dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka

 • Zdjęcie do legitymacji(1szt)

 • PESEL

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. MEN przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Na specjalnie przygotowanej stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow

Więcej informacji na stronie internetowej MEN >>>>>tutaj

 

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści!!!

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów: Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Włodawskiego            i Zamojskiego;

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 14 maja br. do 15 czerwca br. 

Nasze gimnazjum nie ma możliwości aby założyć Wam konto do elektronicznej rekrutacji dlatego powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i ustalone przez siebie hasło. Konto można założyć w szkole podczas zajęć z informatyki.

Link do strony elektronicznej rekrutacji>>>>>tutaj

Czytaj więcej: Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Ogłoszenie - rekrutacja do przedszkola

WSZYSTKIE DZIECI

(KTÓRYCH KARTY ZAPISU DO PRZEDSZKOLA

ZOSTAŁY ZŁOŻONE W SEKRETARIACIE)

SĄ PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach

Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach

w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach

Opracowany na podstawie:

 • Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa niniejszy regulamin.

&1

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat zamieszkałe na terenie Gminy Trawniki z zastrzeżeniem ust. 2, 3
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 4. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Trawniki mogą mieć miejsce:
 5. a) po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy,
 6. b) jeżeli jest miejsce w danym oddziale wiekowym,
 7. c) przyjęcia nie mogą wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.
 8. d) w uzasadnionych przypadkach dyrektora Zespołu może wystąpić do organu prowadzącego o utworzenie dodatkowego oddziału ( gdyby liczba zapisanych dzieci przekroczyła 65)
 9. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka, o którym mowa w ust. 4 podejmuje Dyrektor

            Zespołu w terminie 14 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.        

 1. Dziecko w wieku sześć lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola w Biskupicach odbywa się raz w roku w

           miesiącu marzec/kwiecień na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w przedszkolu.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola,

           której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Do „ Karty zgłoszenia” dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata

            kryteriów, o których mowa w § 3

 1. Informacja o rodzajach dokumentów i wzory oświadczeń podane są rodzicom do

            wiadomości

 1. W „ Karcie zgłoszenia” rodzic/prawny opiekun dziecka przekazuje istotne dane o stanie

            zdrowia, stosowanej diecie, itp.

&2

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.06.2019 Wójta Gminy Trawniki z dn. 31.01.2019 r. >>>>>>tutaj

&3

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola

Dzieci sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

I etap postępowania rekrutacyjnego

 1. Wielodzietność rodziny kandydata ( 3 i więcej dzieci).
 2. Niepełnosprawność kandydata.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica.
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość

II etap postępowania rekrutacyjnego

 1. Wykonywanie przez obojga rodziców kandydata pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym
 2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w przedszkolu pierwszego wyboru przez rodzeństwo kandydata
 3. Zamieszkanie kandydata w obwodzie szkoły ,do której po ukończeniu przedszkola będzie uczęszczał
 4. Czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
 5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, w której rodzic wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dzienny

 &4

Skład Komisji Rekrutacyjnej

 1. Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego. W skład Komisji wchodzą:
 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
 • Przedstawiciele Rady Pedagogicznej – co najmniej 2 osoby.
 1. Dyrektor Zespołu sprawuje nadzór nad prawidłowością prac Komisji.

 &5

Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. Karty wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających fakt spełnienia danego kryterium w trakcie analizy wniosku, kryterium, które nie zostało właściwie udokumentowane będzie traktowane jako niespełnione.
 4. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, rodzic może wystąpić z wnioskiem do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników naboru.
 5. Uzasadnienie Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku. 6. Rodzic ma prawo odwołać się do Dyrektora zespołu od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w ciągu siedmiu dni od otrzymania uzasadnienia. Rodzic ma również prawo oczekiwać na miejsce zwolnione w ciągu roku w przedszkolu.
 6. Dyrektor rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 7. W ciągu roku szkolnego dzieci będą przyjmowane decyzją Dyrektora na podstawie kryteriów określonych w § 3 regulaminu (jeżeli będą wolne miejsca)

 &6

 1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie internetowej Zespołu
 2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2018r.

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
715
Odsłon artykułów:
304461
1---Kopia.jpg