Zadania wychowawcze i profilaktyczne na rok szkolny 2019/2020

1.     Kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia dzięki akcjom „Tydzień kultury zdrowotnej”, „Tydzień inicjatyw profilaktycznych”, „Stop dopalaczom”, „Bezpieczny Internet”.

2.     Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą dzięki zorganizowaniu „Aktywnej przerwy”, konkursu „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, pogadanek z uczniami.

3.     Kształtowanie i rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się i współpracy oraz kontrolowania własnych emocji poprzez kontynuowanie akcji „„Szkolna Poczta Dobre Słowo”, „Stop Wulgaryzmom”, „Kulturalny Uczeń”, „Tydzień Wychowania”, „Stop hejtowi”.

4.     Rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie  w sytuacjach trudnych.