1. Od dnia 25.03.2020r. nauczyciele Zespołu realizują podstawę programową zdalnie wykorzystując dostępne narzędzia, formy i metody pracy online, tj.: mail, komunikatory, Microsoft Teams, Google classroom oraz dostępne portale edukacyjne udostępniane przez wydawnictwa szkolne i MEN.
 2. Uczniowie otrzymują od nauczycieli wskazówki do opracowania wskazanych treści w różnej formie: scenariusze lekcji z kartami pracy, filmami edukacyjnymi, linkami do platform edukacyjnych, treści do realizacji z podręcznika przedmiotowego, testy online, prezentacje multimedialne i inne dostępne zgodnie z tygodniowym planem zajęć dydaktycznych.
 3. Nauczyciele biorą pod uwagę równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 4. Starają się różnicować zajęcia w każdym dniu.
 5. Nauczyciele monitorują prace uczniów w ten sposób, aby uczeń pracował przy użyciu komputera, ale także w taki sposób, aby komputer nie był mu niezbędny.
 6. Nauczyciele dokonują oceny pracy uczniów.
 7. Ocenie podlegają:
 • rozwiązania zadawanych prac uczniom tj.: karty pracy, zadania tekstowe, referaty, prezentacje, zdjęcia prac, filmy, i terminowość ich wykonywania;
 • aktywność uczniów w czasie spotkań z nauczycielem online oraz odpowiedzi indywidualne podczas tych lekcji;
 • testy sprawdzające opanowanie treści programowych organizowane online;
 • zeszyty i ćwiczenia
 1. Oceniając prace uczniów nauczyciele wezmą pod uwagę zaangażowanie uczniów, ich aktywność i motywacje oraz sytuacje ucznia np. problemy techniczne ze sprzętem, słaby internet.
 2. Informacja o ocenie zostanie przekazana przez nauczyciela przedmiotu uczniowi podczas zajęć oraz w dzienniku elektronicznym.
 3. Rodzice są zobowiązani zapoznawać się systematycznie z ocenami oraz informacjami na temat ucznia w dzienniku elektronicznym.

Biskupice 28.10.2020r.