Zasady organizacji nauczania

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 1. Nauczanie na odległość odbywać się będzie w czasie określonym zarządzeniem dyrektora szkoły i będzie dotyczyć oddziałów zapisanych w tym zarządzeniu.
 1. Lekcje zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Office 365,
  ze szczególnym uwzględnieniem Teams, a ich dokumentacja będzie prowadzona w dzienniku elektronicznym Librus.
 1. Wszyscy uczniowie i nauczyciele ZPO w Biskupicach otrzymali nieodpłatny dostęp do platformy Office 365, z której mogą korzystać tylko do celów związanych realizacją zadań edukacyjnych.
 1. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z aplikacji Office 365 w tym z Teamas zgodnie z ich przeznaczeniem i w ramach ogólnie przyjętych norm społecznych i etykiety. Zabrania się uczniom tworzenia własnych grup. Nowe grupy mogą tworzyć jedynie nauczyciele oraz administrator.
 1. Wszelkie nadużycia i niewłaściwe zachowania w przestrzeni wirtualnej podczas nauki zdalnej będą podlegały odpowiednim konsekwencjom przewidzianym w statucie szkoły. W sytuacjach rażących naruszeń, sprawy będą zgłaszane odpowiednim organom zewnętrznym.
 1. W przypadku zajęć indywidualnych, zwłaszcza dla uczniów z niepełnosprawnościami dopuszczalne jest wykorzystanie innych platform pracy
  na odległość.
 1. Nauczanie na odległość realizowane będzie wg aktualnie obowiązującego planu zajęć. Plan ten w miarę możliwości będzie uwzględniał równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich używania, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Dopuszczalne jest modyfikowanie planu przez dyrekcję szkoły na czas nauki zdalnej.
 1. Nauczanie zdalne będzie realizowane w formie bezpośrednich zajęć online
  z nauczycielami oraz zajęć, w ramach których uczniowie będą samodzielnie pracować na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczycieli.
 1. Nauczyciel, realizując zajęcia na odległość, systematycznie przekazuje uczniom tematy lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła, z jakich uczeń i rodzic mogą skorzystać podczas pracy w domu.
 1. Bezpośrednie zajęcia online trwają nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 min. Pozostały czas lekcji może być przeznaczony na konsultacje z uczniami, sprawy techniczne np.: logowanie się na platformę, nawiązywanie połączenia, wylogowanie się itp. Zajęcia rozpoczyna i kończy zawsze nauczyciel.
 1. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach oraz do zapoznania się
  z udostępnianymi materiałami i wykonania określonych przez nauczycieli zadań i ćwiczeń. Podczas zajęć online uczniowie są zobowiązani do włączania na polecenie nauczyciela kamer i mikrofonów.
 1. Podczas zajęć zdalnych sprawdzana będzie obecność uczniów i odnotowywana w dzienniku elektronicznym oraz uwzględniane będą raporty obecności pobierane z platformy Teams.
 1. W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach zdalnych, rodzic może usprawiedliwić tę nieobecność.
 1. Praca zdalna uczniów i ich aktywność będą monitorowane, weryfikowane
  i oceniane przez nauczycieli na zasadach określonych w statucie szkoły oraz w przedmiotowych systemach oceniania oraz „ Zasadach oceniania uczniów na czas nauki zdalnej „ Oceny będą wpisywane do e-dziennika.
 1. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z opinii PPP oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców lub uczniów powracających z zagranicy prowadzą je w formie online i publikują materiały do realizacji przez uczniów. W/w zajęcia mogą być za zgodą rodziców lub opiekunów prowadzone w szkole.
 1. Konsultacje dla rodziców będą prowadzone w razie potrzeb, poprzez e-dziennik,
  a dla uczniów poprzez Teams. Istnieje możliwość spotkań z rodzicami –po uprzednim umówieniu – na terenie szkoły.

Biskupice 28.10.2020r.