zgodna z rat . 13 ust. 1 RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach z siedzibą: Biskupice 21-044 Trawniki ul. Piłsudskiego 15.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (do 01.08.2018 r.) jest pani Ewa Kowalska, kontakt: na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:

a)   art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej,

c)   art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki,

d)   art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,

b)   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

c)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)   przenoszenia danych,

e)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

f)    cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

8. Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Z poważaniem


Teresa Kuśmierzak
Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach