czwartek, 13 12 2018

Przedszkole

Podstawowa

Gimnazjum

QR

Biskupice

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. MEN przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Na specjalnie przygotowanej stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow

Więcej informacji na stronie internetowej MEN >>>>>tutaj

 

Ogłoszenie - rekrutacja do przedszkola

WSZYSTKIE DZIECI

(KTÓRYCH KARTY ZAPISU DO PRZEDSZKOLA

ZOSTAŁY ZŁOŻONE W SEKRETARIACIE)

SĄ PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści!!!

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

W jednej bazie tego systemu znajdziecie 240 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, z następujących miast i powiatów: Bialskiego, Białej Podlaskiej, Biłgorajskiego, Chełmskiego, Chełma, Janowskiego, Krasnystawskiego, Kraśnickiego, Lubelskiego, Lublina, Łukowskiego, Opolskiego, Parczewskiego, Ryckiego, Świdnickiego, Włodawskiego            i Zamojskiego;

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 14 maja br. do 15 czerwca br. 

Nasze gimnazjum nie ma możliwości aby założyć Wam konto do elektronicznej rekrutacji dlatego powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i ustalone przez siebie hasło. Konto można założyć w szkole podczas zajęć z informatyki.

Link do strony elektronicznej rekrutacji>>>>>tutaj

Czytaj więcej: Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Zapisy do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach informuje, że

od 19 lutego 2018 roku

do 30 marca 2018 roku

przyjmowane są zapisy uczniów do klasy I

na rok szkolny 2018/2019

(karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły).

Potrzebne dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka

 • Zdjęcie do legitymacji(1szt)

 • PESEL

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego w Biskupicach informuje, że

od 19 lutego 2018 roku

do 30 marca 2018 roku

przyjmowane są zapisy dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2018/2019

(karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły).

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach

Opracowany na podstawie:

• Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa niniejszy regulamin.

§ 1

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat zamieszkałe na terenie Gminy Trawniki z zastrzeżeniem ust. 2, 3

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 4. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Trawniki mogą mieć miejsce:

  a) po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy,

  b) jeżeli jest miejsce w danym oddziale wiekowym,

  c) przyjęcia nie mogą wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

  d) w uzasadnionych przypadkach dyrektora Zespołu może wystąpić do organu prowadzącego o utworzenie dodatkowego oddziału ( gdyby liczba zapisanych dzieci przekroczyła 65)

 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka, o którym mowa w ust. 4 podejmuje Dyrektor Zespołu w terminie 14 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 6. Dziecko w wieku sześć lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 7. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola w Biskupicach odbywa się raz w roku w miesiącu marzec/kwiecień na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w przedszkolu.

 8. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 9. Do „ Karty zgłoszenia” dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2

 10. Informacja o rodzajach dokumentów i wzory oświadczeń podane są rodzicom do wiadomości

 11. W „ Karcie zgłoszenia” rodzic/prawny opiekun dziecka przekazuje istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, itp.

  §2

I. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. Wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w przedszkolu w okresie od 15.03 2018r. Do 15.04. 2018r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 16.04.2018r. do 20 .04.2018r.

3. Dnia 23.04.2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, rodzice potwierdzają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej. (składają kartę zapisu)

5. Jeżeli po procesie rekrutacji pozostały w przedszkolu wolne miejsca prowadzi się postępowanie uzupełniające.

§ 2

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola

Dzieci sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

I etap postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata ( 3 i więcej dzieci).

2. Niepełnosprawność kandydata.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica.

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość

II etap postępowania rekrutacyjnego

1. Wykonywanie przez obojga rodziców kandydata pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w przedszkolu pierwszego wyboru przez rodzeństwo kandydata

3. Zamieszkanie kandydata w obwodzie szkoły ,do której po ukończeniu przedszkola będzie uczęszczał

4. Czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, w której rodzic wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dzienny

§ 3

Skład Komisji Rekrutacyjnej

1. Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego. W skład Komisji wchodzą:

• Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

• Przedstawiciele Rady Pedagogicznej – co najmniej 2 osoby.

2. Dyrektor Zespołu sprawuje nadzór nad prawidłowością prac Komisji.

§ 4

Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. Karty wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających fakt spełnienia danego kryterium w trakcie analizy wniosku, kryterium, które nie zostało właściwie udokumentowane będzie traktowane jako niespełnione.

4. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, rodzic może wystąpić z wnioskiem do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników naboru.

5. Uzasadnienie Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku. 6. Rodzic ma prawo odwołać się do Dyrektora zespołu od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w ciągu siedmiu dni od otrzymania uzasadnienia. Rodzic ma również prawo oczekiwać na miejsce zwolnione w ciągu roku w przedszkolu.

7. Dyrektor rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

8. W ciągu roku szkolnego dzieci będą przyjmowane decyzją Dyrektora na podstawie kryteriów określonych w § 2 regulaminu (jeżeli będą wolne miejsca)

§ 5

1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie internetowej Zespołu

2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2018r.

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

15.05.2017 08:00

14.06.2017 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

23.06.2017 08:00

27.06.2017 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

30.06.2017 10:00

30.06.2017 10:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

30.06.2017 10:00

06.07.2017 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

07.07.2017 09:00

07.07.2017 10:00

Publikacja list przyjętych

 

STRONA ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI >>>>>tutaj

PODRĘCZNIK KANDYDATA >>>>>tutaj

 

Zapisy do szkoły podstawowej

Zespół Placówek Oświatowych
im. Stefana Batorego w Biskupicach informuje, że
od 13 marca 2017 roku
do 31 marca 2017 roku

przyjmowane są zapisy uczniów do klasy I
na rok szkolny 2017/2018
(karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły).

Potrzebne dokumenty:
• Akt urodzenia dziecka
• Zdjęcie do legitymacji(1szt)
• PESEL

Zapisy do przedszkola

Zespół Placówek Oświatowych
im. Stefana Batorego w Biskupicach informuje, że
od 13 marca 2017 roku
do 31 marca 2017 roku
przyjmowane są zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2017/2018
(karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły).

Szukaj

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.25 - 13.10
 7. 13.20 - 14.05
 8. 14.10 - 14.55
 9. 15.00 - 15.45

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
411
Odsłon artykułów:
133255
001.jpg