ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2019.1843 tekst jednolity.)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

 1. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki

zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. miejsce realizacji dostawy : Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15

 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09135100-5- Olej opałowy

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie

www.zpobiskupice.c0.pl

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003

Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Milena Wiśniewska-Malesza, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1200

 1. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 1. Termin wykonania zamówienia :

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 3. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium
 4. Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)- 100%
 5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich i nie zawierać podatku VAT oraz składniki np.: upust /marża doliczone do ceny producenta.

Cena ofertowa C=Cp-U lub C=Cp+M

Cp- cena oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia 18 listopada 2020 r publikowana na stronie www.orlen.pl

U- stały upust oferenta w zł.

M- stała marża oferenta w zł.

Uwaga!

Cena dostawy będzie każdorazowo określana w następujący sposób:

Cena dostawy C=Cpd-U lub C=Cpd+M

Gdzie:

Cpd- cena 1 m 3 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia zamówienia dostawy publikowana na stronie www.orlen.pl

U- stały upust oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą

M- stała marża oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą

Każdorazowa dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” fakturowana będzie na podstawie ceny publikowanej na stronie internetowej producenta paliw z dnia zamówienia dostawy, natomiast nie dopuszcza się zmiany transportu i marży/upustu, które będą stałe w okresie trwania umowy i nie będą przedmiotem zmian (załącznik nr1)

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki

SEKRETARIAT w terminie do dnia 26.11.2020 r. do godz. 1200 ( pocztą lub osobiście – data stempla pocztowego)

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki

SEKRETARIAT

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi 27.11.2020 r. - wybrany oferent zostanie powiadomiony na piśmie.

 1. Termin związania ofertą

Oferent jest związany 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na stronie internetowej

www.zpobiskupice.c0.pl

Oferent składa ofertę ( tylko jedną) w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS”z dopiskiem nie otwierać przed dniem 26.11.2020. godz. 1200

Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentom bez otwierania

Załączniki:

 1. Formularz oferty >>>>>>tutaj
 2. Wzór umowy >>>>>tutaj
 3. Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej