sobota 25 czerwiec 2022

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 3 października 2018r PZP (Dz. U. z 2018r. poz 1986 tekst jednolity.)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki

zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09135100-5- Olej opałowy

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie

www.zpobiskupice.c0.pl

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego- Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach             ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003

Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Barbara Hanc, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1400

 1. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 1. Termin wykonania zamówienia :

od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 3. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium
 4. Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)- 100%
 5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich i nie zawierać podatku VAT oraz składniki np.: upust /marża doliczone do ceny producenta.

Cena ofertowa C=Cp-U   lub C=Cp+M

Cp- cena oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia 21 listopada 2018r publikowana na stronie www.orlen.pl

U- stały upust oferenta w zł.

M- stała marża oferenta w zł.

Uwaga!

Cena dostawy będzie każdorazowo określana w następujący sposób:

Cena dostawy C=Cpd-U   lub C=Cpd+M

Gdzie:

Cpd- cena 1 m 3 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia zamówienia dostawy publikowana na stronie www.orlen.pl

U- stały upust oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą

M- stała marża oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą

Każdorazowa dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” fakturowana będzie na podstawie ceny publikowanej na stronie internetowej producenta paliw z dnia zamówienia dostawy, natomiast nie dopuszcza się zmiany transportu i marży/upustu, które będą stałe w okresie trwania umowy i nie będą przedmiotem zmian (załącznik nr1)

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki

SEKRETARIAT w terminie do dnia 28.11.2018. do godz. 1300 ( pocztą lub osobiście – data stempla pocztowego)

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki

SEKRETARIAT

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi 29.11.2018 r. - wybrany oferent zostanie powiadomiony na piśmie.

 1. Termin związania ofertą

Oferent jest związany 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierają: nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej

www.zpobiskupice.c0.pl

Oferent składa ofertę ( tylko jedną) w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS”z dopiskiem nie otwierać przed dniem 28.11.2018. godz. 1300

Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentom bez otwierania

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy
 3. Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
947
Odsłon artykułów:
752761
3---Kopia.jpg