ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. 24 sierpnia 2017r. Dz. U. poz 1579 z późn. zm.)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

 1. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki

zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09135100-5- Olej opałowy

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie

www.zpobiskupice.c0.pl

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego- Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003

Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Barbara Hanc, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1400

 1. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 1. Termin wykonania zamówienia :

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 3. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium
 4. Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)- 100%
 5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich i nie zawierać podatku VAT oraz składniki np.: upust /marża doliczone do ceny producenta.

Cena ofertowa C=Cp-U   lub C=Cp+M

Cp- cena oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia 24 listopada 2017r publikowana na stronie www.orlen.pl

U-  stały upust oferenta w zł.

M- stała marża oferenta w zł.

 

Uwaga!

Cena dostawy będzie każdorazowo określana w następujący sposób:

Cena dostawy C=Cpd-U   lub C=Cpd+M

Gdzie:

Cpd- cena 1 m 3 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia zamówienia dostawy publikowana na stronie www.orlen.pl

U-  stały upust oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą

M- stała marża oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą

Każdorazowa dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” fakturowana będzie na podstawie ceny publikowanej na stronie internetowej producenta paliw z dnia zamówienia dostawy, natomiast nie dopuszcza się zmiany transportu i marży/upustu, które będą stałe w okresie trwania umowy i nie będą przedmiotem zmian (załącznik nr1)

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki

SEKRETARIAT

w terminie do dnia 01.12.2017. do godz. 1300 ( pocztą lub osobiście- data stempla pocztowego)

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki

SEKRETARIAT

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi 05.12.2017r. – wybrany oferent zostanie powiadomiony na piśmie

 1. Termin związania ofertą

Oferent jest związany 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Oferent składa ofertę ( tylko jedną) w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS”z dopiskiem nie otwierać przed dniem 01.12.2017r. godz. 1300

Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentom bez otwierania

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy
 3. Aktualny odpis  z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej