poniedziałek 8 sierpień 2022

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

ZAPROSZENIE


do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn. zm.)
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach
ul. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki


zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych


1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09135100-5- Olej opałowy
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie
www.zpobiskupice.c0.pl
4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego- Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003
Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Barbara Hanc, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1400
5. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej
6. Termin wykonania zamówienia :
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
9. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium
10. Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)- 100%
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich i nie zawierać podatku VAT oraz składniki np.: upust /marża doliczone do ceny producenta.
Cena ofertowa C=Cp-U lub C=Cp+M
Cp- cena oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia 18 listopada 2016r publikowana na stronie www.orlen.pl
U- stały upust oferenta w zł.
M- stała marża oferenta w zł.

Uwaga!
Cena dostawy będzie każdorazowo określana w następujący sposób:
Cena dostawy C=Cpd-U lub C=Cpd+M
Gdzie:
Cpd- cena 1 m 3 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia zamówienia dostawy publikowana na stronie www.orlen.pl
U- stały upust oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą
M- stała marża oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą
Każdorazowa dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” fakturowana będzie na podstawie ceny publikowanej na stronie internetowej producenta paliw z dnia zamówienia dostawy, natomiast nie dopuszcza się zmiany transportu i marży/upustu, które będą stałe w okresie trwania umowy i nie będą przedmiotem zmian (załącznik nr1)
12. Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki
SEKRETARIAT
w terminie do dnia 25.11.2016. do godz. 1100
13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki
SEKRETARIAT
w terminie do dnia 25.11.2016. do godz. 1110
14. Termin związania ofertą
Oferent jest związany 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierają: nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.zpobiskupice.c0.pl
Oferent składa ofertę ( tylko jedną) w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS”z dopiskiem nie otwierać przed dniem 25.11.2016r. godz. 1110
Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentom bez otwierania


Załączniki:
1. Formularz oferty: >>>>>tutaj
2. Wzór umowy: >>>>>tutaj
3. Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

  1. 07.45 - 08.30
  2. 08.35 - 09.20
  3. 09.30 - 10.15
  4. 10.30 - 11.15
  5. 11.30 - 12.15
  6. 12.20 - 13.05
  7. 13.10 - 13.55
  8. 14.00 - 14.45
  9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
948
Odsłon artykułów:
907317
3---Kopia.jpg