Data publikacji: 06.12.2021

Cel zapytanie ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach w ramach projektu “Laboratoria Przyszłości”.

Nawa i adres zamawiającego

Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

www.zpobiskupice.c0.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot zapytania ofertowego

 1. Przedmiot zamówienia składa się z wyposażenia i pomocy dydaktycznych z akcesoriami oraz dodatkowym wsparciem do sal dydaktycznych zgodnym z załącznikiem numer 1.
 2. Szczegółowy opis przedmiot zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 1 do powyższego zapytania ofertowego.
 3. Dokonanie przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz umową, której wzór stanowi Załącznik numer 2.
 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w 1 gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, w tym, w szczególności wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) – jeśli dotyczy.
 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.
 6. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji.
 7. Opłacenie zamówienia odbędzie się na podstawie faktury pro forma wystawionej po akceptacji przedmiotu zapytania ofertowego na bazie formularza zamówienia lub umowy.

Termin realizacji zamówienia i kary umowne

 1. Planowany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wypada najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku.
 2. Przekroczenie ww. najpóźniejszego terminu dostawy będzie wiązało się z karami umownymi, wyszczególnionymi w treści umowy.

Opis przygotowania oferty

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na części przedmiotu zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w pliku PDF zgodnym z Załącznikiem nr 3.
 3. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres email Szkoły.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci papierowej. Oferty złożone w postaci papierowej będą odrzucane.
 5. Oferty niekompletne będą odrzucane w postępowaniu.

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy przesłać na wskazany adres email szkoły do 10.12.2021r..
 2. Złożone oferty można zmieniać i aktualizować przed upływem terminu składania ofert zgodnie z opisem przygotowania oferty.

 Opis sposobu naliczania ceny oferty

 1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto, wysokość podatku VAT za realizację poszczególnych części zamówienia.
 2. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. W przypadku wystąpienia w ofercie produktów zwolnionych z podatku od towarów i usług Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniego oświadczenie, które potwierdza możliwość zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Kryterium oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

 1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1. cena - waga 64%,
  2. szkolenia i obsługa posprzedażowa - waga 36%.
 2. Wskazane kryteria będą przeliczane na ocenę punktową w następujący sposób:
  1. cena: (najniższa otrzymana cena brutto / cena oferty badanej) x 64 pkt,
  2. za każdy miesiąc wsparcia posprzedażowego od daty dostawy przyznawane będą 1,5 punktu, przy czym maksymalnie można uzyskać 36 pkt.
 3. Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zamawiający udzieli realizacji zapytania ofertowego Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - ogólne warunki umowy

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

Warunki uczestnictwa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)  prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4)  zapewniają serwis gwarancyjny nie krótszy niż 24 miesiące.

Wybór oferty

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
 2. W przypadku, jeżeli wykonawca którego oferta został wybrana nie podpisze umowy   w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  1. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,      
  2. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
  3. unieważnienia postępowania, jeśli:
   1. cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
   2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
   3. postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
 2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 2 - Szablon umowy
 3. Załącznik nr 3 - Wzór szablonu oferty (proszę wykonać w arkuszu kalkulacyjnym)