czwartek, 13 12 2018

Przedszkole

Podstawowa

Gimnazjum

QR

Biskupice

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju opałowego

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 3 października 2018r PZP (Dz. U. z 2018r. poz 1986 tekst jednolity.)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki

zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09135100-5- Olej opałowy

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie

www.zpobiskupice.c0.pl

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego- Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach             ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003

Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Barbara Hanc, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1400

 1. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 1. Termin wykonania zamówienia :

od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju opałowego

Zapytanie ofertowe - dotyczące Serwisu oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym

         Biskupice, dnia 1 grudnia 2017 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej:

 1. Przedmiot zamówienia:

 Serwis oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - dotyczące Serwisu oczyszczalni ścieków JPR SYSTEM ze złożem biologicznym

Zapytanie ofertowe - dotyczące usługi konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej

                                                 Biskupice, dnia 1 grudnia 2017 roku.

 Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„usługę konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej”

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ogłasza zaproszenie do składania ofert przez Państwa firmę na zawarcie umowy w zakresie obsługi serwisowej i konserwacji kotłowni olejowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - dotyczące usługi konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej

Zapytanie ofertowe - dotyczące wykonania rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji

                            Biskupice, dnia 1 grudnia 2017 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach zaprasza do składania oferty cenowej dotyczącej:

Wykonanie rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego sprawności instalacji przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym szkoły oraz Sali gimnastycznej – zgodnie z art.62,ust 1, pkt.1, lit.c Prawa Budowlanego(Dz.U.Dz.U.2013.1409 ze zm.) wraz ze sporządzeniem protokołów.  

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - dotyczące wykonania rocznego przeglądu oraz kontroli stanu technicznego...

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oleju

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. 24 sierpnia 2017r. Dz. U. poz 1579 z późn. zm.)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

 1. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki

zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oleju

Zproszenie do składania ofert na olej napędowy

ZAPROSZENIE


do złożenia oferty na zakup oleju w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn. zm.)
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach
ul. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki


zaprasza do składania ofert w postępowaniu udzielenie zamówienia, do których nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych


1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” w ilości 23 000 litrów na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09135100-5- Olej opałowy
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie
www.zpobiskupice.c0.pl
4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego- Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 lub telefonicznie pod nr (81) 58-59-003
Uprawniony do kontaktu: Anna Zaborowska, Barbara Hanc, Ewa Rzepczyńska w godz. od 800-1400
5. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej
6. Termin wykonania zamówienia :
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
9. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium
10. Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)- 100%
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich i nie zawierać podatku VAT oraz składniki np.: upust /marża doliczone do ceny producenta.
Cena ofertowa C=Cp-U lub C=Cp+M
Cp- cena oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia 18 listopada 2016r publikowana na stronie www.orlen.pl
U- stały upust oferenta w zł.
M- stała marża oferenta w zł.

Uwaga!
Cena dostawy będzie każdorazowo określana w następujący sposób:
Cena dostawy C=Cpd-U lub C=Cpd+M
Gdzie:
Cpd- cena 1 m 3 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus z dnia zamówienia dostawy publikowana na stronie www.orlen.pl
U- stały upust oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą
M- stała marża oferenta w zł. zgodnie ze złożoną ofertą
Każdorazowa dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” fakturowana będzie na podstawie ceny publikowanej na stronie internetowej producenta paliw z dnia zamówienia dostawy, natomiast nie dopuszcza się zmiany transportu i marży/upustu, które będą stałe w okresie trwania umowy i nie będą przedmiotem zmian (załącznik nr1)
12. Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki
SEKRETARIAT
w terminie do dnia 25.11.2016. do godz. 1100
13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15 21-044 Trawniki
SEKRETARIAT
w terminie do dnia 25.11.2016. do godz. 1110
14. Termin związania ofertą
Oferent jest związany 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierają: nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.zpobiskupice.c0.pl
Oferent składa ofertę ( tylko jedną) w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS”z dopiskiem nie otwierać przed dniem 25.11.2016r. godz. 1110
Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentom bez otwierania


Załączniki:
1. Formularz oferty: >>>>>tutaj
2. Wzór umowy: >>>>>tutaj
3. Aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

Olej opałowy - notatka służbowa

                Biskupice, dnia 25 grudnia 2016 roku.

NOTA SŁUŻBOWA

  Spośród ofert cenowych złożonych następującym firmom dostarczającym olej opałowy

 1. PUH „DeKaL”Spółka jawna ul.Przemysłowa 20 21-100 Lubartów
 2. PPH „GIMAR” Spółka z o.o.24-100 Puławy ul. Dęblińska 41
 3. 3.DELLA SP.J.Łuszczów 130 A 20-258 Lublin 62
 4. 4. FRU MARKO Stacja paliw Kajetanówka
 5. 5.PETRO BUT Chełm
 6. 6.DEXOIL EKO Krzczonów

 Do dnia 25.11.2016 roku do godz. 1100 dostarczono następujące oferty :

 1.Petrolux Krzczonów

 Wybrano ofertę cenową, którą zaproponowała stacja paliw: Petrolux Krzczonów

Szukaj

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.25 - 13.10
 7. 13.20 - 14.05
 8. 14.10 - 14.55
 9. 15.00 - 15.45

 

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
411
Odsłon artykułów:
133270
jubileusz.jpg