Począwszy od roku szkolnego 2020/2021 nasza szkoła będzie korzystała z dziennika elektronicznego Librus. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego Librus >>>>>tutaj

Procedura odbioru kodów dostępu do dziennika:

  1. Kody dostępu do dziennika elektronicznego przekazują rodzicom/prawnym opiekunom, za okazaniem dowodu tożsamości na pierwszym spotkaniu z rodzicami, wychowawcy klas .
  1. Każdy rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem odbiór kodu na zbiorczej liście. Listę tę przechowuje administrator DE (zał. Nr 3a). Uczeń potwierdza odbiór kodu na liście (zał. Nr 3b).
  1. W późniejszym terminie kody dostępu wydaje sekretariat szkolny za okazaniem dowodu tożsamości. Odbiór kodu dostępu potwierdza się podpisem.
  1. Wydanie kodu dostępu innej osobie odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego numer dowodu osobistego. Pisemne upoważnienia przechowuje sekretariat szkolny.
  1. W razie zgubienia kodów dostępu na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna nowe kody wydaje sekretariat szkolny w terminie do 7 dni od zgłoszenia problemu.
  2. Każdy rodzic/prawny opiekun   potwierdza podpisem na   zbiorczej liście zapoznanie   się z zasadami funkcjonowania DE. Listę tę przechowuje administrator DE (zał. Nr 4).