Termin główny:

 1. Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –2 lipca 2021 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 9 lipca  2021 r.

 • Na egzamin uczniowie przychodzą co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem danej części egzaminu
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Uczeń na egzaminie może posiadać małą butelkę wody.
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Na matematyce uczniowie  wyrywają ze środka arkusza  8 stron tworzących   kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych w których zapisują rozwiązania zadań otwartych
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021/ aktualizacja) –

Link poniżej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. Egzaminu Ósmoklasisty.

Informacja o zasadach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego .

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMNIU

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.
 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych , maskotek.
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 2. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos ( maseczką jedno- lub wielorazową).
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Rodzice zdających uczniów , którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, z powodów całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, zgłaszają ten fakt do 18.05.2021 wychowawcy klasy.

W DNIU EGZAMINU

13.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu z 3-dniowym wyprzedzeniem zostanie przekazana rodzicom i uczniom klas ósmych informacja o godzinie, o której powinien stawić się w szkole oraz wyznaczonym dla konkretnego ucznia wejściu do budynku szkoły . Uczeń ustawia się (przed wejściem do szkoły) na wyznaczonej linii, zachowując wskazane odstępy. Po wejściu do szkoły pozostawia swoje rzeczy osobiste (np. plecak, kurtkę) w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego nauczyciela.

14. Wrażeniami po egzaminie, zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, (należy unikać spotkań w grupie).