środa 28 lipiec 2021

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I PLACÓWKI W CZASIE EPIDEMII-ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

& 1

Organizacja placówki

 1. Do Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących zakażenie COVID-19 oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przez objawy chorobowe rozumie się m.in.: wysoką temperaturę, ból gardła i głowy, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.
 3. W przedsionku szkoły należy obligatoryjnie skorzystać z płynu dezynfekującego zamieszonego w podajniku na ścianie.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem 1,5 m
  • dystansu od pracowników szkoły 1,5 m
  • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Osoby postronne wchodzące do szkoły (np. przedstawiciele, dostawcy) mają obowiązek wpisu godziny swojego wejścia i wyjścia w udostępnionym zeszycie. Osoby te nie mogą wchodzić do szkoły w trakcie trwania przerwy międzylekcyjnej.
 6. Dzieci/ uczniowie rozpoczynające/y zajęcia od pierwszej godziny lekcyjnej przychodzą w ustalonych odstępach czasowych:
 • 7.30 uczniowie z dowozu autobusem szkolnym wraz z opiekunem
 • 7.35 pozostali uczniowie
 • 7.55 dzieci z przedszkola
 1. Zaleca się aby uczniowie stosowali środki ochronne: osłonę ust i nosa podczas wejścia do szkoły, pobytu w szatni oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego.
 3. W czasie trwania przerwy międzylekcyjnej należy ograniczyć kontakt dzieci i młodzieży między grupami (klasami).
 4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. W placówce zostało wyznaczone pomieszczenie, pełniące funkcję izolatki- Sala S.
 6. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Służy do odizolowania osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 7. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji zostaje on natychmiast odizolowany od innych osób.
 8. Wszystkie osoby: pracownik/ rodzic/prawny opiekun dziecka/ dziecko, które mogły się narazić na zakażenie koronawirusem poza placówką, powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

 

 & 2

Zasady komunikacji między rodzicami ucznia a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji:

 1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 4. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 6. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

 & 3

 Organizacja nauczania

 1. W szkole będą obowiązywały wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Każda grupa/ klasa będzie miała zajęcia tylko w jednej wyznaczonej sali/klasie, z wyjątkiem zajęć komputerowych/ informatyki, fizyki, chemii, na które uczniowie będą musieli przejść do innej, wskazanej sali.
 3. Żywienie dzieci/ uczniów będzie odbywać się z zachowaniem procedury higieny i bezpieczeństwa, w tym różne godziny zejść na posiłki poszczególnych klas, spożywanie posiłków przy stolikach z rówieśnikami danej klasy.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Dzieci/ uczniowie nie będą mogły/li przynosić do placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 6. Sale lekcyjne będą systematycznie wietrzone, szczególnie podczas pobytu dzieci na powietrzu.
 7. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem będą dezynfekowane po zakończeniu pracy, w ciągu dnia, szczególnie blaty stołów, klamki, poręcze, pomieszczenia sanitarne oraz jeśli zajdzie taka potrzeba.
 8. Podczas realizacji zajęć ( np. zajęcia świetlicowe, zajęcia wychowania fizycznego i sportowe), w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 & 4

Opieka nad dzieckiem w przedszkolu/ szkole w sytuacji objawów sugerujących zakażenie COVID- 19

 1. Jeśli pracownik placówki zauważy niepokojące objawy, sugerujące zakażenie COVID- 19 niezwłocznie izoluje dziecko/ ucznia w wydzielonym pomieszczeniu.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika, wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 3. Po umieszczeniu dziecka w izolatce nauczyciel grupy/klasy, korzystając z komunikatorów szybkiej komunikacji, niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji dziecka i jego pilnym odebraniu z placówki.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie/ klasie, w której przebywało dziecko z podejrzeniami koronawirusa zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałych uczniów oraz podjąć następujące działania:
 • zadbać by wszyscy uczniowie umyli ręce zgodnie z instrukcją,
 • jeśli jest to możliwe, przeszli do innego pomieszczenia lub na zewnątrz budynku w czasie gdy sala jest wietrzona i dezynfekowana przez pracowników obsługi.

 & 5

Odbiór dziecka/ ucznia z przedszkola/szkoły w sytuacji zauważonych objawów, sugerujących zakażenie COVID- 19

 1. Odbiór dziecka przez rodzica, zabezpieczonego w indywidualne środki ochrony (maseczkę, rękawiczki ) i dokonaną przez niego uprzednią dezynfekcję rąk , następuje w przedsionku szkoły.
 2. Jeśli rodzic/ prawny opiekun odbierający dziecko/ ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony nie może wejść na teren szkoły. W takiej sytuacji na dziecko oczekuje przed drzwiami wejściowymi do placówki, a po ich otwarciu zachowuje dystans 2 m.
 3. Dziecko/ uczeń zostaje przyprowadzone/y przez osobę opiekującą się nim w izolatce i przekazane rodzicowi z zachowaniem dystansu 2m.
 4. Rodzic/prawny opiekun po uzyskaniu informacji np. o objawach dziecka, numerach stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz po pisemnym potwierdzeniu odbioru dziecka opuszcza placówkę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

 & 6

Zmiana trybu pracy szkoły

 1. Dyrektor na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną w środowisku szkoły, którą zarządza.
 2. Dyrektor ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym i pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno- epidemiologicznej może podjąć decyzję o:
 • pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
 • wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
 • wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
 • ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.
 1. Dyrektor szkoły w celu usprawnienia systemu zarządzania szkołą w sytuacji zagrożenia COVID- 19 powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego, na czele którego stoi szkolny koordynator bezpieczeństwa.

 Regulamin >>>>>tutaj

 

Szukaj

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

Infolinia dla dzieci

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
793
Odsłon artykułów:
422421
001.jpg